Geneeskunde

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ieder studiejaar heeft een centraal thema. Jaar 1: De Mens in Gezondheid en Ziekte. Jaar 2: Op weg naar de Praktijk. Jaar 3: Van Papier naar Patiënt. Er is een NL-variant en Engelse variant.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56551
numerus fixus316plaatsen
honoursheeft honours track
De kennis en de vaardigheden van de arts van morgen worden vandaag in Maastricht aangeboden. De wereld staat namelijk nooit stil; ook na je studie zullen er nieuwe medische problemen ontstaan en gaan wetenschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland in een snel tempo door. De arts van de toekomst is in staat alle medische problemen - oude en nieuwe - zelfstandig aan te pakken en op te lossen. Dat kan hij, omdat hij zich tijdens zijn studie heeft ontwikkeld tot een volleerd probleemoplosser die kan terugvallen op een uitgebreide medische kennis, maar die ook heel goed toegang weet te krijgen tot nieuwe kennis. Het Probleemgestuurd Onderwijs van de UM speelt hier een belangrijke rol in. Geen schools opgezette artsopleiding met volle collegezalen en kant-en-klare informatie, maar zelf actief op zoek gaan naar kennis. Concrete problemen uit de gezondheidszorg staan centraal. Theorie en praktijk gaan vanaf dag één hand in hand in Maastricht. Zo leer je alle vaardigheden die nodig zijn om ook op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg te kunnen inspelen.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

De opleiding is opgezet rond het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Je werkt in groepen van maximaal twaalf studenten aan praktijkprojecten.

Het vaardigheidsonderwijs en de onderwijsgroepen behandelen steeds eenzelfde thema. De kennis die je opdoet in de onderwijsgroepen pas je dus meteen toe in het vaardigheidsonderwijs.

Praktijk staat centraal: vanaf dag 1 leer je al vaardigheden in het skillslab (oefenen op elkaar en op poppen).

Je kunt delen van het programma in het buitenland doen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIeder studiejaar heeft een centraal thema. In jaar 1 ligt de nadruk op 'De Mens in Gezondheid en Ziekte', jaar 2 focust op 'Integratie van Kennis en Kunnen' em jaar 3 op 'Van Papier naar Patiënt'. Je onderwijsgroepen, praktische vaardigheidstrainingen en lezingen (en onderwijspoli-contacten in jaar 3) draaien om deze thema's. Zo onthoud je de informatie beter.
1e jaar In het eerste jaar leer je veel over de gezonde en de zieke mens. Je bestudeert het normale functioneren van de mens, maar ook enkele veel voorkomende ziektes.
In de onderwijsgroep behandel je onderwerpen als circulatie en ademhaling. En je gaat praktisch aan de gang in het skillslab, van reanimatietechnieken tot het voeren van consulten bij simulatiepatiënten.
periode
1234
De mens in gezondheid en ziekte - Groei en ontwikkeling I
De mens in gezondheid en ziekte - Circulatie en ademhaling I
De mens in gezondheid en ziekte - Regulatie en integratie
De mens in gezondheid en ziekte - Denken en doen I
De mens in gezondheid en ziekte - Diabetes, obesitas, lifestyle
De mens in gezondheid en ziekte - Verteer en verweer I
2e jaar In het tweede jaar ligt het accent op de integratie van kennis en kunnen. Meer complexe problemen en ziektebeelden komen aan bod. Je krijgt meer inzicht in het werk van een arts doordat kennis, vaardigheden, professioneel gedrag en voorbereiding op omgang met patiënten worden gecombineerd. Weer in het skillslab, maar ook tijdens een zorgstage.
Je leert na te denken over klinische diagnostiek en behandeling.
periode
1234
Op weg naar de Praktijk - Circulatie en ademhaling II
Op weg naar de Praktijk - Groei en ontwikkeling II
Op weg naar de Praktijk - Keuzeonderwijs I
Op weg naar de Praktijk - Verteer en verweer II
Op weg naar de Praktijk - Denken en doen II
Op weg naar de Praktijk - Keuzeonderwijs II
3e jaar In het derde jaar ligt het accent op 'Van papier naar patiënt'. In plaats van het lezen over patiëntcasus, ontmoet je nu echte patiënten in de onderwijspoli. Die echte casus ga je bestuderen. Gedurende het jaar wordt je rol geleidelijk actiever en krijg je meer verantwoordelijkheid.
Verder komen gezondheidsrecht en -ethiek aan bod. En je leert de klinische aspecten van het vak, zoals het aanvragen van de juiste blaboratoriumtests of het kiezen voor een bepaalde therapie.
periode
1234
Van papier naar patiënt - Abdomen
Van papier naar patiënt - Bewegingsapparaat
Van papier naar patiënt - Circulatie en longen
Van papier naar patiënt - Psychomedische problemen

tracks

track International Track in Medicine (ITM)

De opbouw van deze Engelstalige track is gelijk aan die van de Nederlandstalige bacheloropleiding Geneeskunde, maar binnen het ITM staan globalisatie en internationale samenwerking centraal.

For this programme only a limited number of study places is available. These places are allocated based on decentralized selection.
During the selection procedure, the candidates will be assessed on their cognitive and non-cognitive characteristics and skills, as well as on their affinity with, knowledge of and
preparation for the Bachelor's course in Medicine at Maastricht University.
Candidates applying for the International Track in Medicine (ITM) will also be tested on their reasons for taking the ITM and their level of English.

The decentralised selection procedure consists of two rounds:
Round 1: a portfolio that must be submitted online before a specific deadline;
Round 2: candidates with an as sufficient marked portfolio will be invited to participate in the selection day Maastricht and, if applicable, a 'Definitive time plan' for the timely completion of (additional) admission requirements for the Bachelor's programme in Medicine.

All candidates will be ranked according to the final scores for round 2.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet55% zelfstudie
20% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, portfolio, practicum, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Probleemgestuurd Onderwijs

Aan de Universiteit Maastricht werk je in groepen van maximaal 12 studenten aan praktijkprojecten, die een biomedisch thema multidisciplinair behandelen. Je krijgt zo feitenkennis, maar leert ook samenwerken, presenteren, of hoe je een laboratoriumonderzoek opzet. Praktische en vakgerichte vaardigheidstrainingen komen ruimschoots aan bod. Samen zoek je naar oplossingen en formuleer je antwoorden. Zelfstandig, maar altijd onder begeleiding van een tutor.
doelstelling
De bachelor in Geneeskunde in Maastricht volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg; daarom is er bijvoorbeeld aandacht voor zaken als diabetes en obesitas. Na de bachelor heb je niet alleen een goede basis gelegd met medische kennis en sociale en interpersoonlijke vaardigheden, je bent ook op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen in het medisch veld.
studeren in het buitenland
Als Geneeskundestudent in Maastricht krijg je de kans om over grenzen heen te kijken. Niet alleen vanwege de centrale ligging van de universiteit en de stad Maastricht in Noordwest-Europa, maar ook vanwege alle internationale aspecten waarmee je in deze opleiding te maken krijgt, zoals interculturele communicatie met patiënten.

In jaar twee zijn er beperkte mogelijkheden om delen van het programma in het buitenland te volgen.
bindend studieadvies
 • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar van de opleiding wordt aan iedere student een studieadvies over het al dan niet voortzetten van de studie uitgebracht. Dit advies is niet bindend. Wel moet de student een vooraf vastgesteld aantal studiepunten behalen om te worden toegelaten tot het tweede jaar van de opleiding. Het aantal studiepunten dat behaald dient te worden is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding.
honours-/excellence program FHML Honours programme

Het Honours programme is een extracurriculaire activiteit voor FHML bachelorstudenten. Door een interdisciplinaire benadering wordt de student actief betrokken bij diverse onderzoeksdisciplines.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 32000
niet-EU/EER studenten : € 32000

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

Selectieprocedure: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-geneeskunde/toelating-inschrijving
toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
toelatingseisen

taaltoets
Taaleis Nederlands bij Nederlandstalige bachelor:
Bij deze opleiding is Nederlands de instructietaal. Je moet het Nederlands daarom voldoende beheersen.

Indien je aan één of meer van de onderstaande voorwaarden voldoet, voldoe je daarmee automatisch aan de taaleis voor deze opleiding:

 • Je hebt een havo- of vwo-opleiding in Nederland afgerond
 • Je hebt een Nederlandstalige hbo- of wo-opleiding afgerond
 • Je hebt een vooropleiding buiten Nederland afgerond met Nederlands als tweede taal

Voldoe je niet aan een van voorgaande criteria? Dan kun je, als onderdeel van je aanmelding, een Diploma Staatsexamen Nt2 (minimaal niveau II) uploaden of een daaraan gelijkwaardige certificering, zoals via de CNaVT. Zie de website http://cnavt.org/erkenning-certificaat voor Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (toelating hoger onderwijs).

Als de Universiteit Maastricht (UM) gerede twijfel heeft over je taalbeheersing, kan de UM aanvullende documenten vragen om het benodigde taalniveau aan te tonen of je verzoek tot inschrijving afwijzen.

 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

For the English-taught bachelor / International Track in Medicine:
Placement in the English-taught International Track in Medicine (ITM) requires proof of a good command of the English language.

You automatically meet the language requirements for this study programme, if you:
 • hold a Dutch pre-university education (VWO) diploma with a grade of 7 or higher in the 5th or 6th year
 • hold a German Zeugnis der Allgemeine Hochschulreife with a grade of 9 or higher in the 11th or 12th grade
 • are an English native speaker* or a holder of an International Baccalaureate, a European Baccalaureate, a French Baccalaureate with the American English option, or a bachelor's or master's degree with English as the sole language of instruction (pursuant to the UM language policy, an 'English native speaker' is defined as an individual who: 1) was educated in English during six or more of his/her formative years (between 6 and 18 years old), 2) holds a bachelor's degree (or higher) in English language or literature

If you do not meet one of the previous requirements, you must submit one of the following language-test certificates (or a similar accredited certification) as part of your application:
 • Academic IELTS: minimum overall band score 6.5 and minimum score on all sections 6.0
 • TOEFL computer-based version: minimum overall score 232 and minimum score on all sections 21
 • TOEFL iBT: minimum overall score 90 and minimum score on all sections 21
 • TOEFL Paper-delivered Test: Reading: 20-30; Listening: 20-30; Writing: 20-30 (However we recommend you to take one of the other tests in this list instead.)
 • TOEIC listening and reading: 720; speaking and writing: 310
 • Cambridge C1: minimum Grade B, whereas Grade C is sufficient for CPE.

Maastricht University may reject your application or set additional requirements if there are reasonable doubts about your English language proficiency.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

999 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
321 eerstejaars gestart in 2018
73% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MSV Pulse
medische studievereniging

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Nakhari Alberto
Warren Lasten
Het is heel apart om te merken dat het dragen van een witte doktersjas ook meteen je hele 'zijn' transformeert. Dat is een bijzondere ervaring.

Ik zit nu in mijn 3e jaar en we zijn bezig met meelopen op de polikliniek. Na dit jaar, wanneer ik mijn bachelor heb afgerond, beginnen de coschappen.

Geneeskunde is een studie waarbij de Probleemgestuurd Onderwijsmethode maximaal tot zijn recht komt. Je bent continu interactief met de stof bezig en verinnerlijkt echt alle kennis. Nu het inhoudelijk niveau van de studie echt heel snel omhoog gaat, werkt dat fantastisch.
Frank Koolen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
321 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/12 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
318 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 RUG
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 RUG
Medicine, profile Molecular Medicine
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/12 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
7/12 RUG
Medicine, profile Global Health
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/12 RUG
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
209 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
271 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud4.03.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Maastricht University is beoordeeld door 523 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afsluiten van de bachelor stromen bijna alle studenten door naar een masteropleiding. De meeste studenten kiezen er voor om de aansluitende master Geneeskunde te volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om een andere master te doen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde artsen vinden relatief snel een baan. Anderhalf jaar na hun afstuderen heeft 98% een opleidingsplek om zich te specialiseren.

Als je aan de slag gaat als basisarts in de gezondheidszorg, kun je de eerste jaren arts-assistent, in opleiding voor een bepaald specialisme. Afhankelijk van de gekozen discipline ben je tweeënhalf tot zes jaar bezig voor je jezelf specialist mag noemen.

Je kunt ook als wetenschappelijk onderzoeker aan de slag.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3200gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 60 EC pre-master
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneeskunde+ 55 EC pre-master
Universiteit LeidenGeneeskunde+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
TU DelftTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Marketing & Communicatie FHML
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite