Liberal Arts and Sciences

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

University College Tilburg biedt gemotiveerde (inter)nationale studenten met (internationale) ambities een driejarige Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts and Sciences aan.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBA/BSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50393
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In deze internationale opleiding komen zowel historische als actuele maatschappelijke thema's aan bod. Je leert complexe problemen vanuit verschillende gezichtspunten en academische disciplines te benaderen. Om die intellectuele flexibiliteit te bereiken, worden de colleges regelmatig door twee docenten gegeven (Team Teaching), elk met een andere academische achtergrond. Sterke nadruk ligt op het trainen van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk redeneren, kritisch denken, het creatief oplossen van problemen, en het geven van presentaties, waarbij de kleinschaligheid van de opleiding belangrijke voordelen biedt. Je krijgt een breed scala aan cursussen, van rechten en literatuur tot business en psychologie. Je rondt je Bachelor studie af met een academische scriptie. Met deze hoogwaardige opleiding ben je optimaal voorbereid op je toekomstige master en carrière, in Nederland of het buitenland.

Binnen Liberal Arts and Sciences heb je de keuze uit één van de volgende majors:
  • BA Arts & Humanities
  • BSc Business and Economics
  • BSc Social Sciences: Human Behavior
  • BA Law in an International Context
  • BSc Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition

Waarom aan de Tilburg University?

  1. Je volgt de opleiding met een brede start en een verdiepende specialisatie.
  2. Je bent onderdeel van een multiculturele en kleinschalige setting met een studentenpopulatie van allerlei verschillende nationaliteiten en waarvan 1/3 uit het buitenland komt.
  3. Unieke lesmethodes, zoals: Team Teaching, distance en online courses.
  4. De geleerde theorie in praktijk brengen doe je o.a. tijdens het Social Innovation Project.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Arts & Humanities: Past-Present-Future

Binnen de major Arts and Humanities bestudeer je de verschillende 'strategieën' die de mens gebruikt om de wereld om ons heen (en binnenin ons) te interpreteren en betekenis te geven.

Vraag: Wat hebben de leiders van giganten als YouTube, Alibaba, Facebook, CNN en Goldman Sachs met elkaar gemeen? Antwoord: Ze hebben allemaal een opleidingen binnen Arts & Humanities gevolgd. Binnen de major Arts and Humanities: Past-Present-Future bestudeer je de verschillende 'strategieën' die de mens gebruikt om de wereld om ons heen (en binnenin ons) te interpreteren en betekenis te geven. Deze strategieën vormen de basis voor alles wat we denken, zeggen en doen. Hierbij hoort ook bijvoorbeeld ook het hedendaagse gebruik van technologie en sociale media. 'Arts & Humanities' zijn van essentieel belang voor de mens om zich met succes 'door de wereld te navigeren' en hun plaats hierin te vinden.
In het programma maak je kennis met kernconcepten, theorieën en methoden binnen disciplines als cultuurstudies, digital humanities, geschiedenis, hermeneutiek, filosofie, ethiek, literatuurstudies, kunstgeschiedenis en rituelen studies. In kleine en interactieve colleges bespreek je bijvoorbeeld de volgende vraagstukken:
Heeft politiek alles te maken met economie? Wat kan de oude Griekse en Romeinse literatuur ons leren over 'incels', de Amerikaanse politieke 'alt-right' groepering, gevechtstrauma's en genderrollen? Waarom vinden we het zo verkeerd om frauduleuze software in auto's te installeren? Wat hebben moderne kunst en onze hedendaagse manier van reizen gemeen met religie? En waarom is islamitisch fundamentalisme zo romantisch?
Naast een solide multidisciplinaire basis, biedt het programma je vaardigheden op het gebied van kritische analyse, innovatief onderzoek en uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie. Afgestudeerden binnen Arts & Humanities studeren verder in masteropleidingen op het gebied van bijvoorbeeld internationale betrekkingen, cultuur studies, cultureel ondernemerschap, journalistiek, onderwijs, geschiedenis, Humanities en vele anderen.

major Cognitive Neuroscience: Mind and Brain

Binnen deze major ontdek jij de fascinerende wereld van het menselijk brein.

Binnen deze major ontdek jij de fascinerende wereld van het menselijk brein. We leven in een tijdperk waarin kennis over het brein zich in een hoog tempo uitbreidt, en waarin onderzoek naar het menselijk brein op veel belangstelling van het grote publiek kan rekenen.
Cognitieve Neurowetenschap is een relatief 'jong' onderzoeksveld in de wetenschap, en is voortgekomen uit vakgebieden zoals Psychologie, Neurowetenschap, Informatica, Biologie en Filosofie. In deze major ga je op een multidisciplinaire wijze onderzoeken hoe het menselijk brein processen ondersteunt zoals perceptie, actie, aandacht, affectie, besluitvorming, taal, redeneren en sociaal gedrag. Je bestudeert ook hoe dergelijke processen gedurende de levensduur van een mens evolueren en wat er gebeurt als de hersenen disfunctioneren.
Het programma van deze major bestaat uit een breed scala aan onderwerpen, zoals de fundamenten van het menselijk brein en gedrag, experimentele psychologie, klinische neuropsychologie, cognitieve wetenschap, computermodellering en programmering.

major Law in an International Context

In de major Law in an International Context richt je je op het recht als een sociaal en cultureel fenomeen, bezien vanuit de context van de westerse beschaving en samenleving.

In de major Law in an International Context richt je je op het recht als een sociaal en cultureel fenomeen, bezien vanuit de context van de westerse beschaving en samenleving. Het programma biedt je een inleiding op de verschillende rechtsgebieden vanuit een vergelijkend perspectief. Je raakt bekend met zowel Europees als internationaal recht.
Je leert hoe cognitieve, culturele, historische en contextuele elementen worden geïntegreerd binnen de wet. En hoe verschillende rechtsstelsels reageren op specifieke sociale of mondiale problemen. Je bekijkt de wet als middel om de samenleving vorm te geven en te sturen.
Het programma biedt interactieve lezingen en seminars, met veel ruimte voor debat. Ook is er ruimte voor het gebruik van juridische onderzoeksmethoden.

major Business and Economics

Binnen deze Major bestudeer je diverse aspecten van bedrijfsmanagement, met in het bijzonder de boekhouding, financiën, marketing, organisatie en strategie.

Met deze major verkrijg je een uitgebreid inzicht in de bedrijfswereld en haar bredere rol in de samenleving. Je ontwikkelt specialistische kennis op het gebied van bedrijfskunde en economie en dompelt jezelf onder in thema's als: marketing, boekhouding, financiën en management, evenals de economie van markten en landen.
Economische, zakelijke en maatschappelijke inzichten worden met elkaar verbonden. Immers, regeringen creëren kansen voor bedrijven, en organisaties dragen op hun beurt bij aan het aanpakken van maatschappelijke problemen. Bovendien worden er verbanden gelegd met historische perspectieven en inzichten vanuit het recht, de psychologie en sociologie.
Alle basisbegrippen komen aan bod. Je bestudeert organisaties, de overheid, financiën, en sales (bedrijfskunde), maar bijvoorbeeld ook het gedrag van individuen en hoe prikkels gedragsverandering kunnen bevorderen (economische psychologie).
Vragen die aan bod komen zijn: Hoe beïnvloeden culturele en maatschappelijke veranderingen ons denken over organisaties? Hoe zijn de disciplines met elkaar verbonden? en Hoe kun je zelf baanbrekend onderzoek verrichten op basis van data-analyse.
Binnen dit programma werk je veel in kleine groepen en met teams samen. Naast intensieve discussies in de colleges wordt ook gebruik gemaakt van experimenten en simulaties. De kennis van je docenten wordt bovendien aangevuld met de ervaring van mensen uit het bedrijfsleven die vragen om jouw analyse van de uitdagingen waar zij voor staan. Je kunt je major bovendien aanvullen met een stage.

major Social Sciences: Human Behavior

Historisch gezien is onze identiteit bepaald door waar we wonen, onze ouders en sociale klassen. De globaliserende samenleving van vandaag opent nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en dilemma's

De major Social Sciences focust zich op het menselijk gedrag en op de manier waarop we onze identiteit ontwikkelen in een geglobaliseerde samenleving. Dit programma daagt je uit om je ideeën over identiteit en het menselijk gedrag te herzien. Je volgt vakken vanuit de wetenschapsgebieden Sociologie, Sociale Psychologie, Cultuur, Communicatie, Human Resource Management en Organisatiewetenschap.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, project, seminar, stage, werkgroep, workshop, zelfstudie
onderwijsvormen
De meerderheid van de cursussen binnen de Liberal Arts and Sciences worden gegeven middels de innovatieve 'team teaching' aanpak, een methode die uniek is voor Liberal Arts aan Tilburg University. Twee academici met verschillende achtergronden onderwijzen samen een onderwerp. Lessen met behulp van de 'team teaching' methode zijn zeer interactief.
doelstelling
Breed en interdisciplinaire bacheloropleiding in het Engels gegeven. De studenten krijgen een breed scala aan vakken, variërend van recht en literatuur tot management en psychologie. Er is een sterke nadruk op de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk redeneren, kritisch denken, creatief oplossen van problemen, en presentatievaardigheden, die wordt ondersteund door kleine groepsgrootte.
docenten
Tilburg University's Liberal Arts and Sciences programma is het gezamenlijke initiatief van vier toonaangevende faculteiten - dit in tegenstelling tot vergelijkbare programma's in Nederland die worden onderwezen op residentiële University Colleges. Wetenschappers uit vier verschillende faculteiten geven les in het Liberal Arts and Sciences programma.
studeren in het buitenland
Tilburg University heeft internationale uitwisseling samenwerkingsverbanden met gerenommeerde universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan.

In het derde jaar krijgen studenten de kans om een semester te studeren aan één van deze instellingen. Onze exchange studenten zijn enthousiast en beleven een onvergetelijke ervaring - een ervaring die tevens wordt gewaardeerd door potentiële werkgevers.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Discourses on Europe

Always wanted to know the insides of the EU?Here is the program that takes you further and makes you think critically about Europe and its future.

European Discourses is a challenging Honors program for talented students who are interested in and concerned with today's world. The focus of the 4 course-program is on Europe, which will be studied from the vantage points of several disciplines in the humanities and social sciences by discussing both historical and contemporary issues and developments. The program aims at breaking down traditional distinctions between the West and the East and the North and the South in the light of important European and global transformations that are taking place today. This includes questions pertaining to cultural, economic, political and social discourses.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/liberal-arts-and-sciences/toelating-en-aanmelding
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek wanneer je de eerste fase van de toelatingsprocedure hebt doorlopen. Tijdens het interview willen wij jou leren kennen; wat zijn je academische ambities, wat voor activiteiten ontplooi je naast je schoolleven. Ook je motivatiebrief en essay fungeren als input voor dit interview.

taaltoets
Met een IB of EB diploma, een Nederlands VWO, TTO diploma of HBO propedeuse is een Engelse taaltoets niet nodig. De toets is ook niet nodig wanneer Engels je moedertaal is of wanneer je ten minste voor 3 jaar je middelbare opleiding in de volgende landen hebt gevolgd: USA, Canada (excl. Quebec), UK, Ireland, Australie en New Zealand.

motivatiebrief
In je motivatiebrief leg je uit waarom je het Liberal Arts and Sciences programma wilt volgen aan het University College Tilburg. Daarnaast maak je een essay. Hierin adresseer je een recent maatschappelijk probleem of vraagstuk. Je demonstreert dat je het gekozen onderwerp kritisch kunt analyseren en je laat zien dat je je standpunt goed kan beargumenteren.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 400visa/permitin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

342 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
80 eerstejaars gestart in 2019
70% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Tilburg University
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/10 Erasmus
Liberal Arts & Sciences
star Keuzegids topopleiding 2020
€ 342 gemiddelde kamerhuur
210 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 RUG
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
€ 303 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 Maastricht University
University College Venlo
star Elsevier
gemiddelde kamerhuur
62 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Maastricht University
University College Maastricht
star Keuzegids topopleiding 2019  1e  88
Elsevier
€ 308 gemiddelde kamerhuur
231 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 Maastricht University
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
364 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 Maastricht University
Maastricht Science Programme
€ 308 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 UU
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
571 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 UU
University College Roosevelt
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2017
gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/10 UU
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.3
inhoud4.14.1
docenten4.24.1
studiefaciliteiten4.03.8
studielast4.03.7
studiebegeleiding3.84.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Liberal Arts and Sciences aan de Tilburg University is beoordeeld door 138 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is steeds meer vraag naar werknemers die verbanden kunnen leggen, “out of the box” denken en bovenal internationaal georiënteerd zijn.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studiesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityArts - Klinisch Onderzoeker research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) research+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCreative Industries+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
RUGEconomic Geographygeen aanvullende eisen
RUGRegional Competitiveness and Tradegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans part-time educational+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Law and Global Risk (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGFilosofie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
RUGFilosofie en maatschappij+ aanv. eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobalisation and Law+ instaptoets
Tilburg UniversityHealth Humanitiesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture research+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal History research+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RUGIslands and Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuurgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLaw and Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLiterary Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyond+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiek+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanv. eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityNederlands Recht+ instaptoets
UUNew Media and Digital Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNorth American Studies+ aanvullende vakeisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture part-time+ 30 EC pre-master
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityPsychology+ basiskennis
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
Maastricht UniversityRecht en Arbeid+ instaptoets
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
RUGSociety, Sustainability and Planninggeen aanvullende eisen
RUGSpatial Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistory, Culture and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coördinator sociaal-cultureel werk
educatiemedewerker jeugdhulpverlening
hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid
leider vormingscentrum
sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Christa Suos

Admission Officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite